Сертификатна подготовка

Сертификатите на Кеймбридж за владеене на английски език са най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят.

Притежанието на сертификат на Кеймбридж служи за прием в университети в България и чужбина или като доказателство за нивото на английски език пред работодатели и различни видове международни организации.

Ниво FCE отговаря на В2.2 от Общоевропейската езикова рамка.

Ниво CAE 1 отговаря на ниво С1.1 от Общоевропейската езикова рамка.

Ниво CAE 2 отговаря на ниво С1.2 от Общоевропейската езикова рамка.

Ниво CPE отговаря на ниво C2 по Общоевропейската езикова рамка.

Продължителност: 8 месеца

Старт: октомври 2024 г.

Уводни септемврийски занятия: БЕЗПЛАТНО

Нива FCE и CAE 1

Основните характеристики на това ниво се определят с разширеното заучаване на цялостния набор от прости и сложни граматични единици от А2 до В2.2 – от времена като сегашно просто и продължително, до конструкции с герундий и инфинитив. Разглеждат се не само основните правила, но и множеството съществуващи изключения, с които курсистите се запознават именно тук.

  • Специфика по теми и задълбочени писмени и говорни умения
  • Писмени умения и лексика
  • Ораторски умения и изграждане на стил

Ниво CAE 2

Фокусът в това ниво пада изцяло върху подготовката за полагане на сертификатен изпит. От курсистите се изисква да използват абсолютно всички натрупани граматични и лексикални знания по начин, който не предполага допускането на грешки от какъвто и да е било тип. Работи се усилено върху усъвършенстването на езикови умения като:

  • Говорене – изисква се от курсистите да демонстрират пълен контрол над набора изразни средства, с които разполагат.
  • Писане – курсистите усвояват подробни познания за различни типове официални текстове като есе, доклад, формално писмо, и демонстрират уменията си да създадат всеки един от гореизброените;
  • Слушане с разбиране – развива се умението за извличане на информация, която е зададена индиректно, и предадена под формата на реч с различни акценти, скорост на говорене, и т.н.